Pinigų plovimo prevencija

Pinigų plovimas – tai veiksmai, kuriais siekiama nuslėpti, pakeisti arba užmaskuoti tikrąjį neteisėtai įgytų lėšų ar kito turto šaltinį.

Teroristų finansavimas – bet kokia forma teikiama finansinė pagalba teroristinėms veikloms arba asmenims, kurie kursto, planuoja teroristines veiklas ar joms vadovauja.

Vykdydamos kasdienę veiklą, kredito unijos vadovaujasi Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, bei imasi būtinų priemonių, skirtų užkirsti kelią neteisėtoms veikloms – pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

„Pažink savo klientą“ principo įgyvendinimas kredito unijose

Kokius duomenis renkame ir kodėl?

Ką darysime, jeigu atsisakysite pateikti duomenis?

Pateiktos anketos duomenų keitimas / atnaujinimas

Kredito unijų prašymas paaiškinti operacijas

Kliento duomenų saugumo užtikrinimas

Kodėl turiu pateikti informaciją apie rezidavimo valstybę mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo kodą?

Lietuvos banko atmintinė apie principą „Pažink savo klientą“

Sankcijos

Sankcijos – kompetentingų institucijų nustatytos priemonės prieš tam tikras valstybes / regionus, fizinius ir juridinius asmenis bei organizacijas,  pažeidžiančias žmogaus teises, keliančias etinius, teritorinius ar religinius konfliktus, remiančias terorizmą ar pažeidžiančias kitas tarptautines normas ar principus.

Kredito unijos savo veikloje laikosi šių kompetentingų institucijų nustatytų sankcijų:

Pagrindinės kredito unijų įgyvendinamų sankcijų rūšys:

Kredito unijos nevykdo mokėjimų, neteikia finansinių paslaugų ar kitų sandorių, jei kyla pagrįstų abejonių, kad bus pažeidžiamos aukščiau minėtos sankcijos.

Mes griežtai rekomenduojame susilaikyti nuo bet kokių tolesnių verslo santykių su verslo partneriu, kuriam taikomos sankcijos, taip pat nevykdyti ir nepriimti mokėjimų, nes jie gali būti sustabdyti, įšaldyti arba atmesti.

Kredito unijos rekomenduoja savo nariams, klientams įvertinti galimas rizikas, susijusias su tarptautinėmis sankcijomis, dar prieš pradedant dalykinius santykius, arba prieš sudarant sandorius. Net jeigu tam tikrai šaliai netaikomi jokie embargai arba apribojimai, kredito unijos rekomenduoja įvertinti, ar prekės arba paslaugos gali būti teikiamos sankcionuotiems subjektams arba jų naudai. Draudžiama sankcionuotiems subjektams tiesiogiai ar netiesiogiai teikti lėšas arba kitą turtą.

Daugiau informacijos apie sankcijas ir jų vykdymą rasite šiuose šaltiniuose:

Mokėjimo operacijų apribojimai

Atsižvelgiant į tarptautines sankcijas ir vidaus politiką, siekiant išvengti rizikų, susijusių su karu Ukrainoje ir nuolat plečiamų sankcijų Rusijai ir Baltarusijai, kai kuriems šių šalių piliečiams ir verslo subjektams, atskiroms prekių grupėms, kredito unijos neteikia mokėjimų paslaugų į arba iš Rusijos ir Baltarusijos.

Kredito unijos taip pat netoleruoja sandorių, kurie turi tiesioginį geografinį ryšį su Rusija ar Baltarusija (pavyzdžiui, galutinis prekių pristatymo ar pirminis išsiuntimo taškas yra Rusijos ir (ar) Baltarusijos geografinė teritorija), ar kuriame dalyvauja subjektas, kurio registracijos šalis yra Rusija ir (ar) Baltarusija (pavyzdžiui,  kaip prekių ar paslaugų užsakovas / tiekėjas).

Kiti dažniausiai užduodami klausimai:

Kodėl turiu nurodyti planuojamą vykdyti apyvartą sąskaitoje?

Kodėl turiu nurodyti, kokias pareigas užimu?

Kodėl reikalinga nurodyti, ar turiu sąskaitų kitose finansų įstaigose?

Kokie yra „Pažink savo klientą“ anketos pildymo būdai?

Kokie asmenys laikomi politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis?

Ar nepilnamečiai asmenys gali savarankiškai pildyti „Pažink savo klientą“ anketą?

Kodėl unija prašo pateikti visą mano įmonės nuosavybės ir kontrolės struktūrą ir net informaciją apie nuosavybės ir kontrolės struktūroje esančius fizinius asmenis? Ar pateikdamas šią informaciją nepažeisiu Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus?

Ką reiškia sąvoka „Naudos gavėjas“?

Kodėl unija prašo pateikti informaciją, kurią jau esu pateikęs Valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ Registrų centras ir kitoms?

Ar mano konfidencialumas ir saugumas bus garantuotas?

Kodėl turiu pateikti informaciją apie rezidavimo valstybę mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo kodą?